Ochrona danych osobowych - RODO - KPP Krasnystaw

Ochrona danych osobowych

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Inspektor ochrony danych w Komendzie Powiatowej w Krasnymstawie

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, z siedzibą przy ul. Okrzei 11,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie  tel.(82) 5756264– e-mail: iod.krasnystaw@lu.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c       RODO), w szczególności:
 • wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów   uprawnionych do        otrzymywania danych w ramach          konkretnego postępowania        prowadzonego na      podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa        krajowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych     informacji;
 • do celów archiwalnych i statystycznych;
 1. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 3. wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia          sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których       wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach –      przez czas określony w tych przepisach.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje          Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15     RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie        mogą     ujawniać    informacji niejawnych, ani naruszać     tajemnic prawnie chronionych;
 2. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16     RODO;
 3. usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO,       w tym     przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego     przetwarzania nie wymaga przepis      prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych       przypadkach, w których Administrator przetwarza dane    osobowe   na podstawie przepisów prawa, dane mogą być     usunięte po zakończeniu    okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach        określonych w art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan   prawidłowość przetwarzanych danych,        uważa, że są     przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich     przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na      zasadach     określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że        nie dotyczy to przypadków,          w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na       podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu      nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych   Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193    Warszawa.
 3. Administrator  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

       Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

 • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że          administrator      danych przyjmie od osoby, której dane         dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie      dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując          ingerencji w        materiały archiwalne;
 • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania –    w zakresie    niezbędnym do korzystania z materiałów     archiwalnych zgodnie z ustawą,      bez naruszania istoty          ochrony danych osobowych zawartych w tych      materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania         danych w sposób       bezprawny albo w przypadku          nieprawdziwości, nieścisłości lub         niekompletności danych;
 • wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 –   prawo dostępu     przysługujące osobie, której dane dotyczą   – następuje w zakresie, w jakim        dane osobowe   podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą   istniejących środków ewidencyjnych.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowychprzetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, z siedzibą przy ul. Okrzei 11,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie tel.(82) 5756264– e-mail: iod.krasnystaw@lu.policja.gov.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy     wdrażającej        dyrektywę 2016/680:
 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC INTERESANTÓW KPP WKRASNYMSTAWIE

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, z siedzibą przy ul. Okrzei 11
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  tel.(82) 5756264– e-mail: iod.krasnystaw@lu.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w książce wejść i wyjść na teren obiektu oraz w formie monitoringu wizyjnego w celu:
 1. zapewnienia ochrony informacji oraz własnych obiektów – na podstawie ustawy o Policji;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie obiektu KPP w Krasnymstawie - na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 1. Czas przetwarzania Pani/Pana danych zebranych w książce wejść i wyjść na teren obiektu wynosi 24 miesiące od czasu rejestracji, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach  ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Czas przetwarzania danych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego jest nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba, że nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu,wówczas nagranie przechowuje się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę wejścia Pani/Pana na teren obiektu.